מכרז פומבי 1/2014 להשכרת מבנה למטרת משרדים במבנה רב תכליתי בפארק התעשייה בקרית גת

חברת י.ש. גת בע"מ החברה לפיתוח פארק התעשייה בקרית גת (להלן: "החברה" ) מעוניינת לקבל הצעות להשכרת מבנה למטרת משרדים וכדלהלן;

המבנה מצוי בקומת הקרקע, בשטח של כ- 60 מ"ר, במתחם רב תכליתי המצוי בפארק התעשייה בקרית גת הידוע כגוש 3027, חלקי חלקה 3, מגרש 14.

מטרת השכירות היא משרדים בלבד, לא יותר כל שימוש אחר מעבר למטרה זו.

הזוכה יתחייב להפעיל את המושכר ו/או המבנה בהתאם להוראות חוזה השכירות.

מובהר כי המבנה יימסר לשוכר במצבו AS IS, הזוכה יהיה רשאי בהסכמת החברה לבצע שינויים במושכר, על חשבונו  לצורך התאמת המושכר למטרת השכירות. 

רשאים להשתתף במכרז זה משתתפים העומדים בעצמם במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המפורטים להלן;

5.1    המשתתף (לרבות בעלי השליטה בו ומנהליו) לא הורשע בעבירות שיש עמן קלון או בעבירות מסוג הונאה או מרמה או גניבה ב- 3 השנים האחרונות. המשתתף יידרש לצרף להצעתו הצהרה חתומה על ידי עורך דין על העדר רישום פלילי כאמור, כמפורט במסמכי המכרז.

5.2   המשתתף יהיה בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976.

5.3   המשתתף בעל אישורים על ניהול פנקסים כחוק וכן אישור על ניכוי מס במקור מטעם רשות המיסים. 

5.4   המשתתף ימציא  ערבות בנקאית להצעתו כמפורט במסמכי החברה, על סך 10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים) בהתאם לתנאים המפורטים במכרז.

5.5   המשתתף השתתף בסיור במתחם כמשמעותו להלן. 

יובהר כי במסגרת המכרז נכלל מחיר מינימום למ"ר שכירות . משתתף אשר יציע דמי שכירות למ"ר שכירות הנמוכים ממחיר המינימום, הצעתו תיפסל.

תקופת השכירות תהא לתקופה שלושים ושישה חודשים (36 חודשים) ממועד מסירת החזקה במושכר לידי הזוכה (להלן: "תקופת השכירות") בהתאם להוראות חוזה השכירות המצ"ב למסמכי המכרז.

לחברה תהא זכות ברירה (אופציה), להאריך את תקופת השכירות לתקופה של עשרים ושלושה חודשים נוספים , החל ממועד סיום תקופת השכירות  (להלן: "תקופת ההארכה") בהתאם לתנאיי חוזה השכירות. למען הסר ספק, משכה הכולל של תקופת השכירות כולל תקופת ההארכה, ככל שתמומש זכות הברירה על ידי החברה, יהיה לכל היותר , חמישים ותשעה חודשים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה (לאחר תיאום טלפוני לטל': 08-68101118), ברחוב הזרחן 13, קומה ב, בפארק התעשייה בקרית גת (להלן: "משרדי החברה") החל מיום 5.3.14, בין השעות 10:00- 15:00 , בתמורה לתשלום של 500 ₪ (חמש מאות ₪)- אשר בכל מקרה לא יוחזרו.

כנס משתתפים (להלן: "הכנס") וסיור במושכר ייערך ביום 5.3.14 בשעה 10:00 נפגשים במתחם הרב- תכליתי בפינת הרחובות לשם- צורן בפארק התעשייה בקרית גת. פרטים לגבי הסיור ומקום המפגש המדויק ניתן לקבל בטלפון 08-6810118. ההשתתפות בסיור הינה חובה  ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז.

שאלות הבהרה בנוגע למכרז, תתקבלנה בכתב בלבד החל ממועד רכישת המכרז עד ליום 10.3.14 בשעה 12:00. את השאלות להבהרה יש להפנות למר דגן יהל, מנכ"ל החברה באמצעות פקסימיליה מס' 08-6810119 בימים א'- ה' , בין השעות 9:00- 15:00 יש לוודא קבלת הפקס בטלפון 08-6810118.

המועד האחרון להגשת הצעות המכרז, הינו עד יום 18.3.14 בשעה 12:00 במשרדי החברה והכול כמפורט בתנאיי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי. מבלי לגרוע מן האמור, החברה תהא רשאית לבטל את המכרז על פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או להאריך מועדים הנקובים במכרז וכן להכניס בכל עת שינויים ו/או תיקונים במסמכי המכרז בין ביוזמתה ובין עקב תשובותיה לשאלות המשתתפים במכרז על פי שיקול דעתה הבלעדי.

במקרה של סתירה בין חוברת המכרז לבין הודעת פרסום זו, יכריע הנוסח המפורסם במסגרת חוברת המכרז.  

  

דגן יהל, מנכ"ל

חברת י.ש. גת בע"מ

החברה לפיתוח פארק התעשייה בקרית-גת


 

מכרז פומבי 2/2014- להשכרת מבנה למטרת בית קפה ו/או קפיטריה במבנה רב תכליתי בפארק התעשייה בקרית גת

חברת י.ש. גת בע"מ החברה לפיתוח פארק התעשייה בקרית גת (להלן: "החברה" ) מעוניינת לקבל הצעות להשכרת מבנה למטרת משרדים וכדלהלן;

1.     המבנה מצוי בקומת הקרקע, בשטח של כ- 120 מ"ר, במתחם רב תכליתי המצוי בפארק התעשייה בקרית גת הידוע כגוש 3027, חלקי חלקה 3, מגרש 14. מבלי לגרוע מן האמור לעיל במסגרת המכרז תינתן לשוכר אופציה לשכירות שטח הצמוד למבנה וזאת בכפוף לקבלת היתרים ו/או רישיונות כדין מכל רשות מוסמכת והכול כמפורט בתנאיי המכרז בחוברת המכרז.

2.       מטרת השכירות היא בית קפה ו/או קפיטריה בלבד. לא יותר כל שימוש אחר מעבר למטרה זו.

3.       הזוכה יתחייב להפעיל את המושכר ו/או המבנה בהתאם להוראות חוזה השכירות.

4.   מובהר כי המבנה יימסר לשוכר במצבו AS IS, הזוכה יהיה רשאי בהסכמת החברה לבצע שינויים במושכר, על חשבונו  לצורך התאמת המושכר למטרת השכירות. 

5.       רשאים להשתתף במכרז זה משתתפים העומדים בעצמם במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המפורטים להלן;

5.1   משתתף  שהנו בעל רשת מסעדות , הכוללת לפחות 10 סניפים ברחבי הארץ (גם אם

הסניפים מופעלים על ידי זכיינים),

או לחלופין,

תותר הגשת הצעה על ידי זכיין של רשת העומדת בתנאיי סעיף זה רישא או מי שזכאי להיות זכיין של רשת המחזיק באישור מתאים  והעומדת בכל דרישות הסף ובלבד שמציעים אלו יצרפו להצעתם מכתב מהרשת , חתום על ידי המוסמכים לחייב את הרשת (מורשה חתימה של הרשת) המעיד על היות המציע זכיין של הרשת ו/או זכאי להיות זכיין ברשת לצורך מכרז זה במידה ויזכה.

במקרה כאמור רשאית החברה לייחס את דרישת הניסיון והמחזור הכספי כאמור להלן בתנאי הסף לרשת ממנה קיבל הזכיין את הזיכיון, המציע נדרש לעמוד בעצמו ביתר תנאי הסף המפורטים להלן.

או לחלופין, 

מי שיש לו ניסיון של 5 שנים לפחות בהפעלת בית קפה ו/או במסעדה , בין השנים 2011-2013.

הניסיון יכול להיות של המשתתף או במקרה שהמשתתף חברה בע"מ- יכול הניסיון להיות של מי שמחזיק בלמעלה מ- 33% מהמניות והשליטה בחברה;

או

במקרה של משתתף שהינו שותפות כללית – יכול הניסיון להיות של מי שהינו אחד השותפים בשותפות;

 או

במקרה של משתתף שהינו שותפות מוגבלת – יכול והניסיון יהיה של מי שהינו השותף הכללי בשותפות;

על המשתתף לצרף להצעתו אסמכתאות על עמידתו בתנאי זה וכן למלא תצהיר ניסיון מציע המצורף למסמכי המכרז.  

5.2   מי שהיקף הכנסותיו בסך הכול בשלוש השנים האחרונות (2011, 2012, 2013 ) מעסקי בית קפה ו/או קפיטריה ו/או מרשת בתי הקפה הינו לפחות 2,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) .  היקף ההכנסות יהיה סיכום של שלוש השנים האחרונות וכן או של המשתתף עצמו או של הרשת,

 או

במקרה של חברה בע"מ – יכול וההכנות תהיינה של מי שמחזיק למעלה מ- 33% מהמניות והשליטה בחברה;

 או

במקרה של משתתף שהינו שותפות כללית- יכול וההכנסות תהיינה של מי שהינו אחד השותפים בשותפות;

או

במקרה של משתתף שהינו שותפות מוגבלת- יכול וההכנסות תהיינה של מי שהינו השותף הכללי בשותפות.

על המשתתף יהיה לצרף להצעתו אישור רו"ח על פי הנוסח במסמכי המכרז המאשר עמידתו של המשתתף בתנאי סעיף זה. במקרה שההכנסות אינן של המשתתף עצמו יתוקן נוסח האישור בהתאם.

5.3    המשתתף (לרבות בעלי השליטה בו ומנהליו) לא הורשע בעבירות שיש עמן קלון או בעבירות מסוג הונאה או מרמה או גניבה ב- 3 השנים האחרונות. המשתתף יידרש לצרף להצעתו הצהרה חתומה על ידי עורך דין על העדר רישום פלילי כאמור, כמפורט במסמכי המכרז.

5.4   המשתתף יהיה בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,

התשל"ו- 1976.

5.5   המשתתף בעל אישורים על ניהול פנקסים כחוק וכן אישור על ניכוי מס במקור

מטעם רשות המיסים. 

5.6   המשתתף ימציא  ערבות בנקאית להצעתו כמפורט במסמכי החברה, על סך 50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים ) בהתאם לתנאים המפורטים במכרז.

5.7   המשתתף השתתף בסיור במתחם כמשמעותו להלן. 

6.       יובהר כי במסגרת המכרז נכלל מחיר מינימום למ"ר שכירות . משתתף אשר יציע דמי שכירות למ"ר שכירות הנמוכים ממחיר המינימום, הצעתו תיפסל.

7.       תקופת השכירות תהא לתקופה שלושים ושישה חודשים (36 חודשים) ממועד מסירת החזקה במושכר לידי הזוכה (להלן: "תקופת השכירות") בהתאם להוראות חוזה השכירות המצ"ב למסמכי המכרז.

8.       לחברה תהא זכות ברירה (אופציה), להאריך את תקופת השכירות לתקופה של עשרים ושלושה חודשים נוספים , החל ממועד סיום תקופת השכירות  (להלן: "תקופת ההארכה") בהתאם לתנאיי חוזה השכירות. למען הסר ספק, משכה הכולל של תקופת השכירות כולל תקופת ההארכה, ככל שתמומש זכות הברירה על ידי החברה, יהיה לכל היותר , חמישים ותשעה חודשים.

9.       את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה (לאחר תיאום טלפוני לטל': 08-68101118), ברחוב הזרחן 13, קומה ב, בפארק התעשייה בקרית גת (להלן: "משרדי החברה") החל מיום 5.3.14, בין השעות 10:00- 15:00 , בתמורה לתשלום של 500 (חמש מאות ₪)- אשר בכל מקרה לא יוחזרו.

10.   כנס משתתפים (להלן: "הכנס") וסיור במושכר ייערך ביום 5.3.14 בשעה 11:00 נפגשים במתחם הרב- תכליתי בפינת הרחובות לשם- צורן בפארק התעשייה בקרית גת. פרטים לגבי הסיור ומקום המפגש המדויק ניתן לקבל בטלפון 08-6810118. ההשתתפות בסיור הינה חובה  ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז.

11.   שאלות הבהרה בנוגע למכרז, תתקבלנה בכתב בלבד החל ממועד רכישת המכרז עד ליום 10.3.14 בשעה 12:00. את השאלות להבהרה יש להפנות למר דגן יהל, מנכ"ל החברה באמצעות פקסימיליה מס' 08-6810119 בימים א'- ה' , בין השעות 9:00- 15:00 יש לוודא קבלת הפקס בטלפון 08-6810118.

12.   המועד האחרון להגשת הצעות המכרז, הינו עד יום 18.3.14 בשעה 12:00 במשרדי החברה והכול כמפורט בתנאיי המכרז.

13.   אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי. מבלי לגרוע מן האמור, החברה תהא רשאית לבטל את המכרז על פי שיקול דעתה הבלעדי.

14.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או להאריך מועדים הנקובים במכרז וכן להכניס בכל עת שינויים ו/או תיקונים במסמכי המכרז בין ביוזמתה ובין עקב תשובותיה לשאלות המשתתפים במכרז על פי שיקול דעתה הבלעדי.

15.   במקרה של סתירה בין חוברת המכרז לבין הודעת פרסום זו, יכריע הנוסח המפורסם במסגרת חוברת המכרז. 

 

  דגן יהל, מנכ"ל

חברת י.ש. גת בע"מ

החברה לפיתוח פארק התעשייה בקרית-גת

 

כל הזכויות שמורות לפארק התעשייה קרית גת
עיצוב גרפי : סטודיו מוזה  |   בניית אתרים : אולסי מערכות